Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

???t?, 24 Ιανουαρίου 2017
Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (17.02.2017)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2017, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

"Αποδοχή της εκτέλεσης της απόφασης της 36ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε πραγματοποιηθεί την 18.01.2013, με την υπογεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας"

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 19 Ιανουαρίου 2017

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση