Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?e?t??a, 27 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 27.10.2017, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 367.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.674 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 100,00 ευρώ.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε δέκα τέσσερις (14) μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για μία (1) νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.  Ορίζεται  το χρονικό διάστημα από 22 Νοεμβρίου του 2017 έως και 24 Ιανουαρίου 2018, ως προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.  Στην ανωτέρω προθεσμία οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους.  Από την 25η Ιανουαρίου έως και την 27η Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διαθέσει το αδιάθετο ποσό των μετοχών που θα προκύψει  και που θα αφορά την μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν ή θα εκδηλώσουν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους, με καταβολή  μετρητών από τους παλαιούς ή νέους μετόχους στην τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ ανά μετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ